Юдахин Кыргызско⇒Русский словарь


баа  баа I  возглас неодобрения, отвращения;  баа атип, бир бакырдым я заорал баа!;  айтып кабар бергенд
баабедин  1. Баабедин Бахауддин (имя покровителя Бухары; к его помощи обычно взывают богатыри эпоса среднеазиатских народов)
бааз  ар. южн.:  бааз-бааз иногда, по временам.
бааза  разг.  то же, что база I.
баак  звукоподр.  кря;  баак, баак! - деди өрдөктөрдүн бирөө кря-кря! крякнула одна из уток.
бааки  бааки, баакы I  то же, что баары;  баш ийүүдөн чыгып баратышат баакиси все они выходят из повиновения; &
баала  1. оценивать, назначать цену; давать оценку, ценить;  тутунган эне-атамдын эмгектерин, болбостур эч нерсеге б
баалан  возвр. от баала-  1. оцениваться;  2. перен. быть о себе слишком высокого мнения, переоценивать себя; ва
баалануу  и. д. от баалан-.
баалаш  баалаш I  и. д. от баала-  оценка;  жогору баалаш высокая оценка.  баалаш- II  взаимн. от
баалоо  и. д. от баала-  оценка;  ...катарында сөзсүз баалоого мүмкүн (это) можно оценить наравне с...
баалуу  прям., перен.  ценный, дорогой (ср. кымбаттуу);  балалык кез баарынан баалуу время детства - самое дорог
баалуулук  прям., перен.  ценность.
баам  ар.  понимание, разумение;  баамы терең жан человек с глубоким пониманием чего-л.;  баамы жетпейт у
баамда  понимать, разуметь; догадываться, замечать;  арстан элең - андагын, айтканымды баамдагын фольк. ты ведь лев,
баамдаш  взаимн. от баамда-.
баамдоо  и. д. от баамда-  понимание, разумение.
баана  баана, баанай  то же, что маана II;  баана кылып үңкүрдү, баатыр шериң жатты эле фольк. богатырь твой -
баанала  то же, что маанала-;  бакыты бар жигитке бааналаган калк кызык фольк. отрада молодца счастливого - народ, слу
баар  баар I  ир.  ранняя весна; весна;  жакшы бир той кылайын жаздын алды баарда фольк. хороший пир устр
баарда  рассказывать, повествовать.
баардаш  баардаш I  1. близкий друг; наперсник;  2. возлюбленный, возлюбленная;  баардаш, сенин дартыңдан ба
баардык  то же, что бардык I;  мунун баардыгы канча болор экен? а сколько тут будет всего?
баарлан  чваниться; мнить о себе;  мына ошондо Канчоро баарланып күүлөндү, жедигердин Кыязга болжолу жок сүйлөндү фоль
баарлаш  баарлаш I  то же, что баардаш I.  баарлаш- II  то же, что баардаш- II.
баарчын  охот.  беркут (после шестой линьки);  экинчи баарчын беркут после седьмой линьки (и т.д.);  аскалан
баары  (фонетически и орфографически часто смешивается со словом бар I, когда последнее оформлено притяж. аффиксами) все,
баарыла  ~: баарылап все скопом.
баарын  охот.  название ловчей птицы - помесь балабана (см. ителги) с сапсаном (см. ылаачын);  баарын деген болу
баасыз  неоценимый, бесценный.
баатыр  1. богатырь, храбрец; герой (также офиц.);  сактаса, элдин көрку баатырда фольк. украшение народа - герой, ко
баатырдуу  имеющий в своей среде богатыря, храбреца, героя;  баатырдуу эл качан жоодон тумчуккан? стих. когда народ, име
баатырдык  баатырдык, баатырлык  1. геройство, героизм, храбрость;  баатырдыкка даба жок погов. против геройства не
баатырсы  уподоб. от баатыр  считать себя богатырём, изображать из себя героя; храбриться.
баатырсын  то же, что баатырсы-;  Алгара минип алыптыр, баатырсынып калыптыр фольк. сел он на (коня) Алгару и расхрабрил
баатырчылык  поступки, свойственные герою, храбрецу;  баатырчылык кыла албады он нө осмелился, у него не хватило мужества.
баба  ир.  1. дед; предок;  бабалар или ата-баба предки;  бабабыз черткен бул комуз, баркына жетип, сыйла
бабай  старик;  биз аны бабай дейбиз, картаң санап, ал жүрөт өтө кыйын ишке жарап стих. мы его зовём бабай, считая с
бабак  ~: бабак-бабак ваваканье (крик перепела).
бабакта  бабакта- I  охот.  (о перепеле) вавахать.  бабакта- II:  кар бабактап, жаап турган снег шёл хл
бабалуу  (в эпосе) имеющий патрона, покровителя;  бабалуу шаар город, имеющий патрона, покровителя (напр. духа предка,
бабар  чуйск.:  мен өзүм бабар кылбаган жер сам я этого места не знаю, о нём не слышал.
бабаңке  разг. редко  распутный; распутство.
бабедин  то же, что баабедин 2;  бабединге союлган койдун этин жешти они поели мяса жертвенной овцы.
бабылган  то же, что бабырган.
бабыр  бабыр I  то же, что ашаткы;  бабырларга сал положить (кожу) в закваску.  бабыр II  говорун; го
бабыра  1. много говорить; говорить без умолку, болтать;  бир айтканын эки айтып, эртеден кечке бабырар стих. скажет
бабырат  понуд. от бабыра-;  Кусейин кетип калды, болбосо, бир аз бабыратат элек (жаль, что) Хусаин уехал, а то бы он
бабыраш  взаимн. от бабыра-;  бабырашып отуруп, аркы-беркини айтышып, чери жазылып калчу когда они сидели, толковали о
бабырган  1. сыч;  көрсөң, көзү жылдыздай бабырган менен үкүсү стих. посмотри, (там есть) сычи и филины с глазами, что
бабырдык  говорливость.
багаж  багаж.
багажник  багажник.
багалак  багалак I  см. багалек.  багалак II  то же, что абалак.
багалек  (чаще багелек, иногда багалак)  низ штанины (у состоятельных дюдей отделывался мехом);  жалаң кундуз тер
багалекте  хватать за штанины (в борьбе);  багалектеп күрөшүп, балдардын жыккам балбанын фольк. боролся я, хватая за шта
багалчак  1. надкопытный сустав лошади; место между копытом и щиколоткой;  2. голень;  багалчагын чак-  1) пе
багбан  ир.  садовник; садовод;  айлана бак өстүрөм, багбан болуп стих. я стану садоводом и вокруг насажу сад.
багбаячылык  1. профессия или положение садовника, садовода;  2. садоводство;  өмүр бою багбанчылык кесибинде иштеп ө
багелек  см. багалек.